แบบฟอร์มลงทะเบียนคอร์ส

Hack QML

  รายได้เฉลี่ย

  รู้จัก Mixer จากช่องทางใด

  สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจลงคอร์สเรียนกับ Mixer คือ

  ระยะเวลาในการตัดสินใจลงคอร์ส ใช้ระยะเวลาเท่าใด

  คาดหวังอะไรจากการลงคอร์สเรียนนี้

  สนใจรับข้อมูลคอร์สเรียนอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

  PDPA

  บจก. บริษัท เอ็มเค เทรนนิ่ง เทคโนโลยี จำกัด ให้ความสำคัญ ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ (PDPA)

  PDPA

  โดยทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยปลอดภัยเป็นอย่างดี หากท่านลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ สามารถเลือกปุ่มเครื่องหมายถูก และกดปุ่มส่งข้อมูลได้ทันที

  X